Skip to main content

Kommissorium Sportsudvalg

1. Udvalgets sammensætning
Udvalgets opbygning
Udvalgsformanden udpeges af Bestyrelsen blandt Bestyrelsens medlemmer. Klubmanager deltager i udvalgsarbejdet efter behov. Nye udvalgsmedlemmer udpeges af Bestyrelsen. Sportsudvalget refererer til Bestyrelsen vedrørende dets strategiske opgaver og til Klubmanager vedrørende de daglige driftsopgaver.

Sportsudvalget har ansvaret for etablering og koordinering af arbejdet i tre underudvalg, et Eliteudvalg, et Juniorudvalg (U22) og et Junioreliteudvalg. Alle udvalg refererer direkte til Sportsudvalget.

Sportsudvalget består som udgangspunkt af Sportsudvalgsformanden, formændene fra Elite- og Juniorudvalgene samt en træner.

Eliteudvalget består af 4-5 personer. Formand for udvalget, 1-2 elite herrer, 1 elite dame og klubbens træner.

Juniorudvalget består af max. 8 personer. For dette udvalg gælder det, at der årligt kan optages 1 til 2 nye forældre til de helt nye juniorer.
Juniorudvalget har desuden til opgave at udvælge og koordinere frivillig hjælp fra forældregruppen til at bistå med det praktiske arbejde i løbet af sæsonen. Det vil være naturligt, at det er blandt disse, der rekrutteres nye medlemmer til Juniorudvalget.

Junioreliten
I Sportsudvalget findes desuden en talentkoordinator, som koordinerer arbejdet med juniortalenter i overgangen mellem junior- og elitegruppen. Talentkoordinatoren er således både repræsenteret i Junior- og Eliteudvalget. P.t. udføres talentkoordinator jobbet af junioreliteudvalgsformanden.

2. Målsætning
Det er udvalgets formål inden for rammerne af Klubplanen at styrke, at Mølleåens Golf Klub er en sportsklub.
Sporten skal have en høj prioritet i klubben. Udvalget skal sikre, at der er muligheder for såvel eliten som for bredden blandt de unge.

3. Opgaver

a. Hovedopgaver

Sportsudvalg

   • Sportslig strategi og målsætning
   • Økonomi – budget og opfølgning for Sportsudvalgets budget
   • Indstillinger til bestyrelsen
   • Pleje af sportsafdelingens område i klubben
   • Koordinering af tiltag
   • Referenceorgan til bestyrelsen
   • Retningslinjer for diverse
   • Overordnet træningstilrettelæggelse og kvalitet.
   • Eliteaftaler/kontrakter
   • Input til intern- og ekstern kommunikation vedr. udvalgets arbejdsfelt.

Eliteudvalg

   • Indstille mål for elite til Sportsudvalg
   • Holdudtagelse
   • Træningslejr
   • Træningsprogrammer
   • Fysisk og mentaltræning
   • Træningsweekend.

Juniorudvalg

   • Indstille mål for juniorbredde
   • Holdudtagelse, herunder indstilling af talenter
   • Indslusning af juniorer
   • (Opsøgning af juniorer)
   • Juniortræningsafvikling
   • Par 3 matcher
   • Juniormatcher
   • Juniorarrangementer
   • Landsturneringen for juniorhold
   • Miniturnering
   • Junior Cup
   • Short game
   • Påskelejr.

Junioreliteudvalg

   • Indstille mål for junioreliten
   • Indstilling af juniorelite spillere til "next" generation
   • Udvikling af træningsmodel
   • Holdudtagelse
   • Træningslejr
   • Individuelle mål.

b. Strategiske opgaver
Sportsudvalget har til opgave at formulere og løbende revidere den sportslige strategi, herunder sikre at denne er i overensstemmelse med klubbens overordnede strategi. Den sportslige strategi omfatter junior- talent- og elitearbejdet. Ved elitearbejdet forstås arbejdet med klubbens 1.-, 2.- og 3.-hold, juniorelite samt kvindeeliteholdet. Sportsudvalget rapporterer til Bestyrelsen vedrørende dets strategiske opgaver.

c. Daglige ledelsesopgaver
Sportsudvalgets ledelsesopgaver omfatter som udgangspunkt det løbende samarbejde med elite pro'en samt med de enkelte underudvalgsformænd, herunder sikre udarbejdelse af handlings- og aktivitetsplaner med afsæt i Sportsudvalgets strategi. Ledelsesopgaver forbundet med pro, omhandler kun opgaver forbundet direkte med junior, talent samt MGK's elite.
I.f.t. elite pro'en laves et årligt timebudget svarende til det antal træningstimer, som er indeholdt i elite pro-kontrakten.

d. Grænseflader til andre udvalg
Baneudvalget – input til Baneudvalgets strategi samt til udvikling af træningsarealer.
Kommunikationsudvalget – input til intern og ekstern kommunikation vedr. udvalgets arbejde.
Økonomiudvalget – input til budget samt resultatopfølgning.

4. Mødefrekvens og rapportering
Sportsudvalget holder ca. 4 møder i perioden oktober til april – herudover ad hoc.

Eliteudvalget holder møde efter behov.

Juniorudvalget afholder ca. 8-10 møder årligt, hvor vintermøder er planlægningsmøder, og sommermøder er arbejdsmøder. Stormøde med tilsluttet forældrekreds mindst hvert andet år. Desuden afholdes hvert år min. et introduktionsmøde for nye juniorer og forældre/pårørende.

Junioreliteudvalg afholder møder efter behov.

Der skrives referater fra alle møder – referater tilgår alle i de tre udvalg og Sportsudvalgets referat tillige bestyrelsen.
Sportsudvalg, Juniorudvalg, Junioreliteudvalg og Eliteudvalg afholder som udgangspunkt ét fællesmøde årligt.

5. Budget og økonomi
Sportsudvalget har ansvar for udarbejdelse af budget for elite-, talent- og junioraktiviteter.
Sportsudvalgets allokering af omkostninger til pro-kontrakten fastlægges i Bestyrelsen.

Budgettet omfatter som udgangspunkt omkostninger til:

   • Elite-, talent- og juniortræning
   • Træningslejre og –samlinger
   • Omkostninger til Danmarksturnering (elite) og div. holdturneringer
   • Støtte til ranglisteturneringer
   • Interne turneringer
   • Bredde- og venskabsmatcher
   • Elite- og juniorranglisteturnering
   • Sponsorindtægter
   • Møde- og kursusaktiviteter.