Skip to main content

Kommissorium Baneudvalget

1. Udvalgets sammensætning
Baneudvalget består af 4-6 faste medlemmer samt klubbens chefgreenkeeper. Formanden for Baneudvalget udpeges af klubbens bestyrelse og skal være medlem af Bestyrelsen. Klubbens chefgreenkeeper er født medlem af udvalget. Klubmanager deltager i møderne efter behov som ansvarlig for de daglige driftsaktiviteter på banen og banepersonalet. Øvrige medlemmer udpeges af Bestyrelsen.

2. Målsætning
Det er udvalgets formål inden for rammerne af Klubplanen at sikre det strategiske grundlag for en forsat udvikling af banen med hensyn til udformning, sværhedsgrader, beplantning og kvalitet m.v. som sikrer, at banen altid fremstår som attraktiv for klubbens medlemmer, potentielle medlemmer og gæster i alle aldre og spillestyrker. Det er endvidere udvalgets opgaver efter behov at støtte Klubmanageren med de daglige driftsopgaver med relation til banen.

3. Opgaver

a. Strategiske opgaver
Baneudvalget er ansvarligt for at udarbejde en strategisk plan for banen ("Strategiplanen") i relation til de til enhver tid gældende omgivende rammer såsom medlemsøgning og økonomi. Strategiplanen skal godkendes af Bestyrelsen.

I tilknytning til Strategiplanen udarbejder Baneudvalget i forbindelse med budgetlægningen en løbende 2-års handlingsplan for banen ("Handlingsplanen"), som fremlægges til Bestyrelsens godkendelse af baneudvalgsformanden og chefgreenkeeper. Planerne skal bl.a. indeholde en oversigt over maskinparken og den foreslåede fornyelse heraf.

Særlige strategiske fokusområder

   • Arbejde på at få etableret en par-3 bane eller tilsvarende.
   • Undersøge muligheden for hvide tee-steder.
   • Etablere træningsfaciliteter med inspiration til alle.
   • Sørge for at transport, serviceområder, skiltning og afstandsmarkeringer er i tidens standard.
   • Opfordre til ansvarlig adfærd, så spillet på banen bliver en positiv oplevelse.
   • Have definerede kvalitetsmål for banen vedr. græshøjde mv.
   • Udarbejde rullende Strategi- og Handlingsplaner for banen.
   • Sikre, at hullerne opleves som enkeltstående varierede golfhuller.
   • Sikre at der udarbejdes en plejeplan for fairways mht. såning og topdressing.
   • Til stadighed sikre en høj procentdel af ædelgræsser i banens græstæppe.
   • Sikre en fastholdelse af den nuværende pleje af greens.
   • Opstille mål for banens beplantning.
   • Sikre de visuelle kig ud over fx skov og sø.
   • Sørge for en høj sikkerhed ved spil på banen.
   • Tilse at banepersonalet tilbydes relevant uddannelse.

b. Daglige ledelsesopgaver
Den daglige drift - herunder instruktion af banepersonalet samt udbedring af skader og fejl – håndteres af chefgreenkeeperen under ansvar overfor Klubmanager. Denne drift skal udføres i overensstemmelse med de besluttede visioner og udviklingsplaner. Baneudvalget bistår med råd om, hvorledes arbejdet bedst sker i overensstemmelse med visioner og planer - herunder spørgsmål, der bringes op af chefgreenkeeperen eller Klubmanager.

c. Grænseflader til andre udvalg
Der skal årligt opdateres en oversigt over hvilke arealer og bygninger, der hører under Baneudvalgets område, så der er en aktuel og klar afgrænsning mellem Baneudvalgets og Husudvalgets forpligtelser for areal- og bygningsvedligehold samt hvilke, der evt. samarbejdes om. Baneudvalget har endvidere grænseflader til Økonomiudvalget, Sportsudvalget, Regeludvalget og Turneringsudvalget.

3. Mødefrekvens og rapportering
Der afholdes 4-6 ordinære baneudvalgsmøder om året.
Der udarbejdes skriftligt beslutningsreferat af møderne. Mødereferaterne tilsendes Bestyrelsen.

4. Økonomi
Budget udarbejdes årligt af chefgreenkeeperen i samarbejde med Klubmanager til forelæggelse og behandling i Baneudvalget. Baneudvalget indstiller budgettet til Bestyrelsen.

Budgetansvaret ligger hos baneudvalgsformanden og Klubmanager vedrørende henholdsvis investeringer og løbende drift.