Skip to main content

Kommissorium Regeludvalget

1. Udvalgets sammensætning
Regeludvalget består af op til 4 faste medlemmer.
Formanden for Regeludvalget udpeges af klubbens Bestyrelse.
Øvrige medlemmer udpeges af Bestyrelsen.

2. Målsætning
Det er udvalgets formål inden for rammerne af Klubplanen at sikre at fremme spillet på banen gennem udformning af lokalregler, gennemførelse af banekontrol, samt optimal udnyttelse af tidsbestillingssystemet.

3. Opgaver

  • Lokalregler.
  • Handicapnøgle.
  • Regler for spil på banen.
  • Tidsbestillingssystemet.
  • Banekontrol.

a. Strategiske opgaver
Udarbejdelse af enkle og klare regler til fremme for et naturligt flow på banen.

b. Daglige ledelsesopgaver
Kontinuerligt sørge for, at medlemmer er opdateret på udvalgets arbejder.
Udarbejde statistik til brug for beregning af handicapnøgle (min. årligt).
Følge udvikling i brug af tidsbestillingssystemet; antal bookinger der ikke bekræftes.
Udarbejde statistik over brug af elektroniske boldrendetider.
Følge op på problemer af teknisk og praktisk art ift. tidsbestillingssystemet.
Organisere banekontrol/-service og arrangere årligt opfølgningsmøde med kontrollanter.
Behandle situationer konstateret under banekontrol/-service.
Udarbejde og revidere lokal-regler.
Behandle klager fra medlemmer og andre vedr. spillet på banen.

c. Grænseflader til andre udvalg
I forbindelse med klagesager vil udvalget generelt udarbejde indstillinger til Bestyrelsen eller Etikudvalget, som så vil beslutte evt. sanktioner.
Udvalget vil samarbejde med Turneringsudvalget for at sikre, at scores fra turneringer indtastes af turneringsledelsen i GolfBox.
Udvalget vil ligeledes samarbejde med Turneringsudvalget om udfærdigelse af ensartede turneringsbetingelser.
Udvalget vil samarbejde med Baneudvalget om lokalregler, banemarkeringer, rating af banen mm.

4. Mødefrekvens og rapportering
Udvalget mødes min. 3 gange årligt.
Der tages referat fra møderne, som sendes til Bestyrelsen.

5. Økonomi
Aftales med Bestyrelsen.