Skip to main content

Kommissorium Husudvalg

1. Udvalgets sammensætning
Bestyrelsen har indtil videre besluttet, at Husudvalget består vores Klubmanager, og der inddrages flere medlemmer på ad hoc basis efter behov.

2. Målsætning
Det er udvalgets formål inden for rammerne af Klubplanen at sikre løbende at vedligeholde og forbedre MGK´s klubhusfaciliteter og udenoms arealer, så disse fremstår i god og tidssvarende stand. MGK skal være et rart og indbydende sted både at komme og være for hhv. medlemmer, personale og gæster.

3. Opgaver

  • Løbende vedligeholdelse af klubhusfaciliteter og udenomsarealer. Restaurant hører under klubhusfaciliteter ligesom bagrum. Bygninger ved greenkeepergård sorterer under baneudvalg.
  • Oplæg/forslag til forbedringer, nyanskaffelser, ombygning, tilbygning mv. ifm. ovenstående samt gennemførelse af disse tiltag. Oplæg/forslag fremlægges for Bestyrelsen for godkendelse inden arbejde(r) iværksættes.

4. Mødefrekvens og rapportering
Bestyrelsen holdes løbende underrettet om aktiviteter.

5. Økonomi
Udvalget har hidtil fungeret på frivillig basis uden afholdelse af udgifter udvalget imellem, hvilket også vil være målsætningen fremover.
I forbindelse med den løbende vedligeholdelse udarbejdes der et budget til fremlæggelse og godkendelse som hidtil. Forslag til nyanskaffelser, ombygning og andre forbedringer prissættes til fremlæggelse og godkendelse for Bestyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af budget.