Skip to main content

Kommissorium Økonomiudvalget

1. Udvalgets sammensætning
Udvalgets formand udpeges af Bestyrelsen blandt Bestyrelsens særligt økonomikyndige medlemmer. Klubmanager er medlem af udvalget som ansvarlig for de daglige ledelsesopgaver. Nye udvalgsmedlemmer udpeges af Bestyrelsen.

2. Målsætning
Det er udvalgets formål inden for rammerne af Klubplanen at formulere strategier for klubbens økonomiske ledelse og at bistå Klubmanager med den daglige økonomiske ledelse af klubben.

3. Opgaver

a. Strategiske opgaver
Økonomiudvalget skal bistå Bestyrelsen med udarbejdelse af strategisk langsigtede økonomiberegninger, baseret på bl.a. fremtidsperspektiverne for Golfklubber i Danmark generelt og lokalt og med udgangspunkt i og som en del af klubbens langsigtede mål og strategier.

b. Daglige ledelsesopgaver
Økonomiudvalgets overordnede opgave er at bistå Klubmanager med at udarbejde budgetter og regnskaber, herunder strategiske rullende økonomiske budgetter på baggrund af oplæg fra de enkelte udvalg.

Opgaverne består særligt i forbindelse med:

   • udarbejdelse af årsbudget,
   • udarbejdelse af årsrapport,
   • årlig udarbejdelse af rullende budget,
   • bistand til sekretariatets bogholderifunktion, herunder med afstemning af greenfee bog,
   • bistand til udarbejdelse af budgetkontrol og regnskabsmeddelelse til Bestyrelse og medlemmerne,
   • særlige opgaver med undersøgelse af mulige besparelser vedr. moms, skatter og afgifter o. lign.
   • tilse overholdelse af bogføringsloven regler.

c. Grænseflader til andre udvalg
Økonomiudvalget har grænseflader til samtlige andre udvalg, som har ansvar for at disponere klubbens udgifter og indtægter.

4. Mødefrekvens og rapportering
Der afholdes 1-4 ordinære Økonomiudvalgsmøder om året.
 Der udarbejdes skriftligt beslutningsreferat af møderne. Mødereferaterne tilsendes Bestyrelsen.