Skip to main content

Love - 7. marts 2023

§ 1
1.1 Klubbens navn er "Mølleåens Golf Klub". Klubbens formål er at etablere og forestå driften af golfbaneanlæg og i øvrigt at udbrede og fremme kendskabet til og færdighed i golf. 

1.2
Der kan ingensinde udloddes midler af klubbens kapital eller overskud til klubbens medlemmer eller andre i forbindelse med klubbens drift.            

1.3
Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union. Klubben kan være medlem af De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger.                               

§ 2
2.1 Som medlemmer i klubben optages kun personer, der opfylder Dansk Golf Unions bestemmelser, der i det hele er gældende for klubben.              

2.2
Der optages såvel aktive som passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke spillerettigheder på golfbanen, men har adgang til klubhus, restaurant og udendørsarealer og kan anvende klubbens træningsfaciliteter. Anmodning om optagelse i klubben stiles til klubbens sekretariat og skal godkendes af bestyrelsen eller i henhold til regler for optagelse fastsat af bestyrelsen.     

2.3 For at få lov til at deltage i et klubmesterskab skal man have haft Mølleåens Golf Klub som hjemmeklub som fuldgyldigt medlem i mindst 3 måneder.         

§ 3
3.1 Kontingentet for fuldgyldige medlemmer med uindskrænkede spillerettigheder på klubbens bane samt for hverdagsmedlemmer fastsættes af generalforsamlingen for hver af følgende medlemskategorier, idet de angivne aldre gælder ved kontingent periodens begyndelse:
1. Junior (til og med 18 år).
2. Ynglinge (19 år til og med 25 år, studerende, som er SU-berettigede, dog til og med 29 år).
3. Ungdom (26 år til og med 29 år).
4. Ungsenior (30 år til og med 34 år).
5. Senior (35 år og derover).
6. Senior uden indskud.
7. Hverdagsmedlem.
8. Hverdagsmedlem uden indskud.

Efter den 26. marts 2019 kan medlemmer ikke længere overgå til eller indmeldes i medlemskategori 7 og 8.


3.2
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

3.3
Optagelse i klubben kan ske på et hvilket som helst tidspunkt mod betaling af kontingent fra den pågældende fulde kalendermåned, hvori optagelsen sker. Bestyrelsen kan dog periodevis begrænse tilgangen af aktive medlemmer og skal i så fald føre en venteliste, for hvilken bestyrelsen fastsætter bestemmelser.

3.4 Ved optagelse som medlem i medlemskategori 5 betales indskud af ensartet størrelse, som fastsættes af generalforsamlingen.

3.5 Medlemmer, som tilhører medlemskategori 4 (når de tidsmæssigt er blevet for gamle til den kategori), 6 eller 8, er berettigede til at overgå til medlemskategori 5 efter betaling af indskud, som fastsat af generalforsamlingen, jf. 3.4. Indskuddet reduceres for sådanne medlemmer med 10 % for hvert fulde kalenderår de (uden afbrydelse) har været medlem af klubben. Efter 10 fulde kalenderårs medlemskab af klubben overføres sådanne medlemmer automatisk til medlemskategori 5, således at de til den tid i ethvert tilfælde er stillet, som om de havde betalt indskud.

3.6 Der betales ikke nyt indskud ved overgang fra medlemskategori 7 til 5.
Bestyrelsen er berettiget til at opkræve indskuddet i rater, hvor 1. rate erlægges ved optagelsen som medlem, medens den eller de øvrige rater erlægges halvårsvist derefter. Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for ratebetaling. Bestyrelsen kan lægge aldersmæssige kriterier til grund.

3.7 Indskuddet eller de forfaldne rater heraf tilbagebetales ikke ved udmeldelse. Betalingsforpligtelsen for ikke forfaldne rater af indskuddet bortfalder, når udmeldelsen er effektiv. Ny indmeldte, som udmelder sig inden for de første 3 måneder af medlemskabet, har ret til at få deres indskud eller den betalte rate heraf tilbagebetalt.

3.8 Bestyrelsen er berettiget til at give nye medlemmer særlige introduktionstilbud vedrørende kontingent og indskud gældende for deres første medlemsår, hvis det bedømmes at være i klubbens interesse.

3.9 Hverdagsmedlemskabskategorierne er fleksmedlemskaber med ret til opnåelse af DGU kort

3.10 Bestyrelsen fastsætter i øvrigt inden for rammerne af DGU’s regler bestemmelserne og årskontingentet for andre fleksmedlemskabsformer end hverdagsmedlemskaber samt for passive medlemskaber, personer tilmeldt venteliste, sponsormedlemskaber og prøvemedlemskaber.

3.11 Bortset fra hverdagsmedlemmer, som har betalt indskud, jf. medlemskategori 6, kan øvrige fleksmedlemmer, som under en tidligere medlemskategori har betalt indskud, ikke overgå til fuldgyldigt medlemskab i medlemskategori 4 uden på ny at betale indskud.

3.12 Medlemmer, som har betalt indskud eller været medlem i mere end 10 år, kan overgå til passivt medlemskab ved skriftlig meddelelse til sekretariatet med samme varsel som ved udmeldelse, jf. § 4, og kan tidligst genindtræde i en aktiv medlemskategori efter 1 års passivt medlemskab.

3.13 Anmodning om tilbageførsel fra passivt til aktivt medlemskab skal indgives skriftligt til sekretariatet. Tilbageførsel må afvente, at der bliver plads i henhold til en eventuel venteliste, men sker uden at der på ny skal betales indskud.

3.14 Kontingentet forfalder til betaling forud for de af bestyrelsen fastsatte kontingentperioder. Kontingentrestance ud over 1 måned medfører suspension af samtlige medlemsrettigheder, og bestyrelsen kan pålægge opkrævningsgebyr. Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører ret for bestyrelsen til at ekskludere det pågældende medlem, som kun kan optages som medlem på ny mod betaling af restancen og betaling af indskud, hvis optagelsen som medlem sker i medlemskategori 5. Bestyrelsen kan dispensere fra disse bestemmelser i særlige tilfælde.

3.15 Bestyrelsen fastsætter inden for DGU’s rammer bestemmelserne for greenfeespil og vedtager i den forbindelse et betalingsreglement.

§ 4
4.1 Medlemskabet i klubben er bindende for 1/2 år. Udmeldelse og overgang til anden medlemskategori, bortset fra aldersoprykning, skal ske skriftligt til bestyrelsen med 3 måneders varsel til en kontingent periodes udløb. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra foranstående bestemmelse.

§ 5
5.1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

5.2 Ordinær generalforsamling afholdes på et af bestyrelsen valgt sted hvert år inden udgangen af marts måned og indvarsles med mindst 14 – fjorten – dages varsel af bestyrelsen ved opslag i klubben, ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside samt ved e-mail til samtlige de medlemmer, som har oplyst deres e-mailadresse til klubbens sekretariat, indeholdende fuldstændig dagsorden, revideret årsrapport for det forløbne år, budget for igangværende år samt meddelelse om, hvor forslag, der kommer til behandling, er fremlagt.

5.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens bestemmelse eller efter skriftlig begæring til bestyrelsen af mindst 10 % stemmeberettigede medlemmer, indeholdende de forslag, der ønskes behandlet. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 3 uger, efter at begæring derom er fremsat.  
En ekstraordinær generalforsamling indvarsles med mindst 8 - otte - dages varsel af bestyrelsen ved opslag i klubben, ved bekendtgørelse på klubbens hjemmeside samt ved e-mail til samtlige af de medlemmer, som har oplyst deres e-mailadresse til klubbens sekretariat, indeholdende fuldstændig dagsorden.

 § 6
6.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandsberetning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport for det forløbne år.
  4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for igangværende år, herunder fastsættelse af indskud og medlemskontingent.
  5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen.
  6. Eventuelle forslag fra medlemmer.
  7. Valg af formand.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  9. Valg af revisionsfirma.
  10. Eventuelt.

§ 7
7.1 Stemmeberettigede på klubbens generalforsamling er alle aktive medlemmer over 18 år.

7.2 Stemmeret kan ved generalforsamlinger udøves i henhold til skriftlig fuldmagt til et medlem eller til bestyrelsen.

§ 8
8.1 Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat.

8.2 På generalforsamlingen afgøres spørgsmål ved almindelig stemmeflerhed. Til vedtagelse af ændringer i disse love og til beslutning om klubbens opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget.
Såfremt ikke 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede medlemmer, skal der afholdes en ny, ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst 8 dage og senest 14 dage efter den første generalforsamling, og forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemme berettigede medlemmer uanset disses antal.

8.3 Skriftlig fuldmagt til en generalforsamling skal, for så vidt den ikke udtrykkeligt er tilbagekaldt, anses for gyldig også med hensyn til den eventuelle ekstraordinære generalforsamling.

§ 9
9.1 Forslag fra medlemmer skal, for at komme til behandling på en ordinær generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen inden 15. februar i det år generalforsamlingen afholdes.

9.2 Forslag, der af bestyrelsen eller medlemmer ønskes forelagt en generalforsamling, skal senest 8 dage før generalforsamlingen være fremlagt til gennemsyn for medlemmerne.

§ 10
10.1 Over det på generalforsamlingen passerede indføres et kort referat i klubbens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsen.

§ 11
11.1 Bestyrelsen består af 6-12 medlemmer.

11.2 Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen afgår hvert år.
Genvalg kan finde sted.

11.3 Valgbare til bestyrelsen er aktive medlemmer.

11.4 Indtræder vakance i årets løb, vælger bestyrelsen selv et eller flere medlemmer til at fungere indtil næste generalforsamling.

§ 12
12.1 Klubbens/bestyrelsens formand vælges særskilt af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
Formanden kan genvælges.

12.2 Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed.

12.3 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 13
13.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender, herunder også ved eventuel optagelse af lån, dog at der til køb og salg, samt pantsætning af fast ejendom kræves godkendelse af en generalforsamling.

13.2 Klubben tegnes af formanden og næstformanden i forening eller med 3 af bestyrelsens medlemmer i forening.
Bestyrelsen kan meddele prokura. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§ 14
14.1 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, som udpeges blandt klubbens medlemmer til varetagelse af bestemte opgaver.

§ 15
15.1 Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

15.2 Bestyrelsen skal anvende årsregnskabslovens bestemmelser ved regnskabsaflæggelsen, medmindre bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde gør opmærksom på en afvigelse fra disse bestemmelser.

§ 16
16.1 For golfspillet gælder de af "The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrew" fastsatte regler. Bestyrelsen fastsætter de lokale regler, som den måtte finde fornødne. Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de af bestyrelsen fastsatte bestemmelser og regler med hensyn til udøvelsen af spillet og ordenens opretholdelse.
Overtrædelse af disse bestemmelser kan bestyrelsen straffe med midlertidig udelukkelse fra deltagelse i spillet i indtil 3 måneder eller i gentagelsestilfælde med udelukkelse af klubben, dog i dette sidste tilfælde under rekurs til generalforsamlingen. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.
Generalforsamlingens afgørelse i medfør af nærværende bestemmelse kan indankes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

§ 17
17.1 Bortset fra bestemmelserne i § 3 og § 16 kan bestyrelsen i øvrigt i ganske særlige tilfælde ekskludere et medlem, men sådanne eksklusioner skal sanktioneres af den førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 18
18.1 Medlemmernes handicap fastsættes og registreres efter klubbens retningslinjer til enhver tid.

§ 19
19.1 I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen samtidig med den endelige vedtagelse af opløsningen ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved afviklingen af klubbens formueforhold.
Et eventuelt provenu efter afvikling af samtlige klubbens aktiver og forpligtelser kan dog kun udloddes til retssubjekter, som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.