Skip to main content

Medlemsudvalg kommissorium

1. Udvalgets sammensætning
Medlemsudvalget består af 4-6 medlemmer og kan supplere sig selv efter opgaver og behov.
Formanden for Medlemsudvalget udpeges af bestyrelsen. Klubmanager er medlem af udvalget.
Øvrige medlemmer udpeges af udvalget.


2. Målsætning
At være ”Golfklubben” for klub- afhængige og uafhængige samt sikre, at begge grupper ser værdi i Deres langvarige medlemskab.
1. Nye medlemmer – begyndere
Sikre, at alle nye ”golfere” får en god introduktion til Golfen og Mølleåens Golf Klub.
2. Nye medlemmer - golfspillere
Sikre information til, og indslusning af alle nye medlemmer.
3. Fastholdelse af medlemmer
At udvikle og fastholde et godt samspil med Mølleåens Golf Klubs medlemmer, så med-lemmerne opfatter klubben som ”deres” golfklub. Sikre en god atmosfære med en god balance mellem golfspillet og det sociale liv i klubben.
4. Information til medlemmer
Varetage Mølleåens Golf Klubs interne information og kommunikation, for at skabe synlighed om klubben og dens aktiviteter.
5. Udbyde sociale aktiverer
Idegenerator for sociale arrangementer og aktiviteter – dette kan være vinsmagning,
bridge, golf rejser/ture eller lign.
Arrangementer skal være til for at fremme medlemmernes tilknytning til Mølleåens Golf Klub.

 
3. Opgaver
Målsætning 1:
Planlægning og gennemførelse af åbent hus-arrangementer.
Planlægning og gennemførelse af begynderforløb, indtil banetilladelse er opnået.
Sikre aktivering og tilbud om øget samvær med ligestillet.
Målsætning2:
Sikre relevant information om klubbens tilbud, aktiviteter, K-i-k, Turneringer m.m.
Planlægning og gennemførelse af aktiviteter, der blander nye medlemmer med klubbens øvrige medlemmer.
Aktivering af klub-uafhængige.
Målsætning 3 og 5:
Sikre aktivering og tilbud om øget samvær med ligestillet – herunder sociale arrangementer, oplevelse, rejser, bridge m.m.
Målsætning 4:
Sikre at medlemmerne opnår et højt informationsniveau om Generalforsamling, Bestyrelsesmøder, Sport, Banen, Turneringer, Arrangementer m.m.
Intern markedsføringen af MGK i forbindelse med større turneringer, arrangementer, sportsresultater og nye tiltag i klubben.
Sikre at hjemmesiden løbende er opdateret.

 

4. Mødefrekvens og rapportering
Der afholdes løbende udvalgsmøder. Dato og tidspunkt aftales fra møde til møde. Formanden indkalder pr. mail til de ordinære møder med en dagsorden for mødet.
Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Beslutninger i udvalget træffes, når der er rimelig enighed i udvalget.
I rutinesager eller i situationer, hvor udvalget ikke kan samles inden en afgørelse skal træffes, kan formanden – evt. i samarbejde med klubmanager – alene træffe en afgørelse inden for rammerne af udvalgets ansvars- og kompetenceområder. En sådan beslutning føres til referat på det efterfølgende møde i udvalget.
Der skrives et beslutningsreferat af møderne. Referatet sendes til godkendelse til udvalgets medlemmer. Når alle har godkendt referatet, sendes det til bestyrelsen.


5. Budget og økonomi
Ansvaret for budgettet og den overordnede økonomi i forbindelse med udvalgets arrangementer ligger hos udvalgets formand.
Arrangementer for medlemmerne samt for markedsføringsinitiativerne kræver et budget for såvel mødevirksomhed som for de udadvendte aktiviteter.