Log på

Ledelsesstrukturen i MGK

Bestyrelsen den 25. februar 2015

Generalforsamlingen er i henhold til Mølleåens Golf Klubs love klubbens højeste myndighed, jf. § 5. Generalforsamlingen kan træffe beslutninger på ordinære generalforsamlinger, jf. § 5.2, eller ekstraordinære generalforsamlinger, jf. § 5.3.
Generalforsamlingens primære rolle er at sikre, en bestyrelse til enhver tid er valgt og funktions-dygtig samt at vedtage årsrapporten og er i medfør af § 9 beføjet til at træffe beslutning om konkrete forslag fremsat af bestyrelsen eller af medlemmer.
I Mølleåen skal generalforsamlingen endvidere godkende årsbudgettet samt fastsætte kontingent- og indskudssatser for det igangværende år.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen til at varetage den daglige ledelse af klubben, jf. § 13. Bestyrelsen har vedtaget en Forretningsorden for sin virksomhed, jf. § 12.2.

Udvalg kan nedsættes af bestyrelsen blandt klubbens medlemmer, jf. § 14.

Medarbejdere og forpagtere kan engageres af bestyrelsen i medfør af driftsfuldmagten.

En klubmanager er ansat af bestyrelsen til på bestyrelsens vegne at varetage den daglige ledelse af klubben inden for nærmere definerede rammer med ansvar over for bestyrelsen.

Udvalg betegnes efter denne klubplan som" bestyrelsesudvalg", hvor et bestyrelsesmedlem er valgt som formand.
Bestyrelsesudvalgene – Baneudvalget, Turneringsudvalget, Økonomiudvalget, Sportsudvalget, Etikudvalget, Kommunikationsudvalget og PR- og sponsorudvalget rapporterer til bestyrelsen vedrørende den strategiske ledelsesfunktion og til klubmanager vedrørende den daglige driftsfunktion. Herudover betegner vi de udvalg som "Ledelsesudvalg", som klubmanager er formand for, eller hvis formand rapporterer udelukkende til klubmanager, herunder Regeludvalget, Medlems- & Begynderudvalget og Husudvalget.

Bestyrelsesudvalgenes strategiske og driftsmæssige funktioner varierer i omfang og karakter fra udvalg til udvalg. Klubmanager fastlægger i samråd med de enkelte udvalg omfanget og karakteren af rapporteringen vedrørende udvalgenes driftsmæssige arbejde til klubmanager.

Ved beskrivelsen af ledelsesstrukturen skelnes der mellem følgende ledelsesmæssige aktiviteter: Den overordnede ledelse, som udøves af generalforsamlingen, og den daglige ledelse, som varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen har opsplittet den daglige ledelsesfunktion i 1) den løbende daglige driftsfunktion, som varetages af klubmanager, 2) den kontrollerende ledelsesfunktion med klubmanagers virksomhed, som udøves af bestyrelsen – og mellem bestyrelsesmøder – af dennes formandskab (bestående af formand, næstformand og formanden for økonomiudvalget) og 3) den strategiske ledelsesfunktion, som udøves af bestyrelsen baseret på oplæg fra bestyrelsesudvalgene og klubmanager.

Ledelsesstrukturen kan dermed præsenteres i følgende organisationsdiagram:

ledelsesstruktur

 

Klubbens formål

Klubbens formål er ifølge § 1.2 i lovene "at etablere og forestå driften af golfbaneanlæg og i øvrigt at udbrede og fremme kendskabet til og færdigheden i golf".

Inden for disse rammer har bestyrelsen formuleret følgende mere detaljerede formål for sit arbejde for klubben:

Vi ønsker at forblive en foreningsbaseret golfklub, der i den dejlige natur, som omgiver os, har en bane, som er attraktiv for spillere på alle niveauer, og som i kraft af dens udformning og pleje hører til blandt de absolut bedste i området. Med basis i fællesskabet og ønsket om socialt samvær arbejder vi på et rimeligt økonomisk grundlag, skabt ved medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar for klubben. Vi giver plads til sportslige udfordringer til både bredde-, talent- og elitearbejde, og er et rart sted at være for at alle medlemmer uanset alder og baggrund samt for forpagtere, ansatte, frivillige ledere, medarbejdere, greenfeespillere og sponsorer.

 

Grundlæggende værdier

Formålet bygger på følgende værdier:

Forpligtende fællesskab
Mølleåens Golf Klub bygger på et forpligtende fællesskab mellem medlemmer, bestyrelse, udvalg, klubmanager, ansatte og forpagtere i alle sammenhænge, uddelegering af opgaver til medlemmerne og åbenhed, gensidig respekt, loyalitet, god omgangstone, rum og udfordringer for alle. Det betyder, at klubben er baseret på en aktiv deltagelse fra medlemmerne i klubbens aktiviteter, sociale liv samt opgaver, som naturligt kan løses af medlemmer i forbindelse med klubbens aktiviteter.
Bestyrelsen, klubmanager og de ansatte skal sikre, at rammerne for klubaktiviteterne er på plads, men det er vigtigt, at medlemmerne er med til at udfylde rammerne.

Effektiv ledelsesform og drift
Klubbens aktiviteter skal i det konkurrenceprægede marked, som klubben indgår i, og med de ikke ubetydelige værdier, som vi har under forvaltning være bakket op af en effektiv anerkendt demokratisk ledelsesform, som kan sikre en kontinuerligt stærk og transparent økonomi samt et forpligtende engagement og samarbejde i alle sammenhænge, med uddelegering af opgaver til medlemmerne.

Amatøridræt på højeste niveau
Vi vil give mulighed for dyrkelse af golfspillet på det højest mulige niveau for alle medlemmer, herunder for såvel bredde, juniorer og elite og i rimeligt omfang støtte op omkring eliteidræt med træning og økonomiske tilskud, som er en del af driften af en fremtidsrettet golfklub.

Ansvarlig naturforvaltning
Vi forvalter et stort naturområde. Forvaltningen bør ske på en måde, som belaster naturen mindst muligt og overholder gældende regler om drift af golfbaner til punkt og prikke.

Attraktiv bane
Mølleåens Golf Klub ønsker at være kendt for at have en attraktiv bane med en høj kvalitet beliggende i smukke omgivelser ved sø, mark og skov. Banen skal være i konstant udvikling både oplevelsesmæssigt og ved at fastholde sin status som tidsvarende.

Kvalitet
Mølleåens Golf Klub ønsker ligeledes at være kendt for kvalitet i den måde, vi arbejder på og måden, hvorpå vi servicerer medlemmer og gæster. Kvalitet skal gennemsyre arbejdet både internt i klubben og eksternt i forhold til klubbens sponsorer og samarbejdspartnere.

Attraktiv og rummelig arbejdsplads for ansatte og frivillige
Mølleåens Golf Klub arbejder aktivt for at være en attraktiv og rummelig arbejdsplads for ansatte og frivillige.
Det betyder, at der er fokus på trivsel og udvikling for både ansatte og frivillige, og at klubben aktivt arbejder for at sikre optimale arbejdsbetingelser. Ligeledes prioriteres det højt, at ansvar og selvstændig beslutningskompetence følges ad.

 

Mål

I overensstemmelse med klubbens love, formål og værdier, er bestyrelsens mål en fortsat styrkelse af klubben såvel sportsligt og socialt som ledelsesmæssigt og økonomisk.

Sportsligt

 • At foretage en fortsat forbedring af klubbens vigtigste aktiv – banen.
 • At sikre optimale træningsfaciliteter for alle typer medlemmer.
 • At tilbyde alle medlemmerne at deltage i turneringer såvel i som uden for klubben.
 • At give medlemmerne mulighed for opkvalificering af deres golfspil efter deres evner og behov.
 • At have såvel en herre- som en dame-elitetrup.
 • At sikre den sportslige fødekæde og fællesskabet med sub-elitehold og en effektiv indsats for rekruttering og fastholdelse af juniorerne – såvel piger som drenge.
 • At fastholde og tiltrække kompetente trænere til klubben.

Socialt

 • At skabe rammerne for, at medlemmer, trænere, ledere, forældre og andre finder MGK som et godt og trygt sted at spille golf, spille sammen og opholde sig.
 • At arrangere sociale tiltag for at styrke fællesskabet i hele klubben.
 • At sikre en velfungerende restaurant.

Ledelsesmæssigt og økonomisk

 • At optimere klubbens ledelseskapacitet på såvel det strategiske som det daglige ledelsesniveau med henblik på at sikre grundlaget for gennemførelse af klubbens mål i øvrigt.
 • At skabe en egenkapital på 60 % af balancesummen og dermed frihed til at foretage de dispositioner, der fremmer klubbens øvrige mål.

Formændene for udvalgene er ansvarlige over for klubmanager for udførelsen af de daglige ledelsesopgaver, som er beskrevet i kommissorierne for de respektive udvalg.
Personaleledelse varetages af klubmanageren under ansvar over for bestyrelsen i et samarbejde med den relevante udvalgsformand og den relevante faglige leder på det pågældende område.

 

Funktionsbeskrivelser

Bestyrelsen

Bestyrelsen skal sikre:

 • at udarbejde mål og strategier for klubben, som kan danne grundlaget for den daglige ledelse af driften.
 • at arbejdet tilgodeser klubbens overordnede helhedsinteresser for såvel den strategiske ledelse som for ledelsen af den daglige drift.
 • at ressourcerne anvendes bedst muligt, og problemer/opgaver behandles på en sådan måde, at der opnås effektive beslutninger gennem faglig kvalitet, gensidig accept og rettidighed.
 • at sekretariatet og alle faste udvalg har et kommissorium, der er godkendt af bestyrelsen og offentliggjort på klubbens hjemmeside.
 • at indføre klare retningslinjer på de arbejds- og opgaveområder, der i forbindelse med den daglige drift kan medvirke til en optimal nyttiggørelse af klubbens samlede ressourcer – penge, materiel og medarbejdere samt det store potentiale, der er i medlemmernes frivillige arbejde.
 • at klubbens daglige drift sker i henhold til klubbens, DGU's, arbejdsmarkedets og samfundets love, regler og bestemmelser.
 • at bestyrelsen har adgang til følgende kompetencer:
  Græs- og planteavl (Hortonom), jura, økonomi/regnskab, markedsføring,kommunikation enten i egne rækker eller have
  adgang via udvalg, medarbejdere eller forpagtere.

Sekretariatet
Kontakten mellem bestyrelsen og sekretariatet foregår normalt gennem klubmanageren.
Klubmanager holder bestyrelsen orienteret om deres arbejde og aktiviteter gennem drøftelser på bestyrelsesmøderne. Klubmanager deltager i alle bestyrelsesmøder.

Udvalg
Udvalgenes ansvar og kompetence omfatter både forslag til og opfyldelse af deres kommissorium. De enkelte formænd koordinerer den praktiske skillelinje mellem deres arbejds- og ansvars-områder med klubmanageren.
Udvalgene holder bestyrelsen orienteret om deres arbejde og aktiviteter ved løbende at fremsende referater fra udvalgenes møder og gennem drøftelser på bestyrelsesmøderne.

Ad hoc og projektudvalg
Disse udvalg skal på samme måde som de faste udvalg have et kommissorium, som de kan handle efter.
Kommissorierne for disse udvalg skal dog indeholde en oplysning om en afgrænsning i forhold til tid og/eller opgave/resultat. Denne afgrænsning skal være beskrevet i målbare termer, så det er klart for både underudvalget selv, de faste udvalg, sekretariatet og bestyrelsen, hvornår udvalget har løst sit formål og derfor kan nedlægges.

Mølleåens Golf Klub
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,

3540 Lynge
Tlf.: 48188631
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Pro-shoppen
Patrick O´Neill
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188636
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Restaurant Mølleåen
Henrik Hannibal
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188605
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Gå til toppen