Log på

§1. Klubbens navn.
Møllemændene Mølleåens Golfklub.
Klubben har hjemsted i Allerød kommune på adressen: Stenbækgård, Rosenlundvej 3, Bastrup, 3540 Lynge.

§2. Formål.
At spille onsdagsturnering, under turneringsmæssige forhold, med det formål at fremme den enkeltes golfniveau.
At udbygge det kammeratlige samvær medlemmerne imellem.
At fremme et klubliv, der udnytter klubbens faciliteter.

§3. Medlemskab.
Alle mandlige medlemmer af Mølleåens Golf Klub, der er fyldt 18 år, uanset handicap.
En Møllemand kan invitere en herre til at deltage i en onsdagsturnering som gæst.

§4. Kontingent.
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og indbetales via DIBS ved tilmelding i Golfbox.

§5. Bestyrelsen.
Klubben ledes af en bestyrelse på max. 7 personer, valgt blandt klubbens medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 1 år ad gangen.
På hver generalforsamling vælges hele bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan supplere sig.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben.
Bestyrelsen tegnes af formanden og kasserer i forening. Prokura kan meddeles.
For de af bestyrelsen, på klubbens vegne indgåede forpligtelser, hæfter alene klubbens formue.
Bestyrelsen kan oprette diverse udvalg.
Bestyrelsen sørger for regnskaber, matchafvikling, festarrangementer og fungerer som underudvalg for
turneringsudvalget.
Kassereren sørger for kasseregnskab og arbejder i øvrigt i henhold til bestyrelsens udarbejdede forretningsgang.
Eventuelle kontanter skal umiddelbart indsættes, således at kontantbeholdning ikke forekommer.
Klubbens midler indsættes på klubbens bankkonto.

§6. Regnskab.
Klubbens regnskabsår går fra 1. november til 31. oktober.

§7. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes én gang om året, senest en måned efter afslutningsmatchen.
Den ordinære generalforsamling skal varsles senest 14 dage før afholdelse.

Dagsorden:

  1. Formandens beretning.
  2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  3. Forelæggelse af budget til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Eventuelt.

På såvel den ordinære som ekstraordinære generalforsamling, træffes afgørelser ved almindelig stemmeflerhed
bortset fra de i §§9 og 10 anførte tilfælde.
Står stemmerne lige er forslaget forkastet, medmindre det drejer sig om valg, hvor der foretages lodtrækning.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingen.

§8. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 1/3 af klubben
medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter kravets fremsættelse og indkaldes med
mindst 8 dages varsel ved opslag på Møllemændenes hjemmeside.

§9. Vedtægtsændringer.
Forslag til vedtægtsændringer skal medfølge indkaldelse til generalforsamlingen.
Vedtægtsændring skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§10. Klubbens opløsning.
Klubben kan kun opløses på en generalforsamling. Afgørelsen træffes efter regler for vedtægtsændringer.
Såfremt klubben opløses, bestemmer generalforsamlingen, til hvilke formål klubbens midler skal anvendes.
Vedtaget på generalforsamlingen 12. april 2003

Seneste ændringer er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling 19. april 2017

Mølleåens Golf Klub
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,

3540 Lynge
Tlf.: 48188631
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Pro-shoppen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188636
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Restaurant Mølleåen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188605
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Gå til toppen