Partnere

§ 1. Klubbens Navn
Klubbens navn er Mølleåens Old Girls – "Moggerne". Klubben har hjemsted i Allerød Kommune. Klubbens adresse er: Mølleåens Old Girls, Mølleåens Golf Klub, Stenbækgård, Rosenlundvej 3, Bastrup, 3540 Lynge.

§2. Formål
Klubbens formål er at arrangere golfmatcher og fremme det sociale liv i Mølleåens Golf Klub.

§ 3. Medlemskab.
Som medlemmer i klubben optages kvindelige medlemmer af MGK, som har spilletilladelse, og er fyldt
60 år eller fylder i optagelsesåret.
Medlemskabet i klubben er bindende i et år.

§ 4. Kontingentet
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 5. Bestyrelsen
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer, valgt blandt klubbens medlemmer.
Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær, kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørelse.
Såfremt et medlem falder fra, kan de øvrige bestyrelsesmedlemmer supplere sig.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben. Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
For de af bestyrelsens på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.
Bestyrelsens opgave er at sørge for afvikling af matcher – foreslå og forestå særlige arrangementer – samt forestå den sociale del af klublivet.
Bestyrelsesformanden er klubbens bindeled til MGK
Bestyrelsen kan foreslå kandidater til den kommende bestyrelse på generalforsamlingen.

§ 6. Regnskab
Klubbens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.
Klubbens midler indsættes på klubbens bankkonto.

§ 7. Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med klubbens afslutningsmatch, og indkaldes med mindst 2 ugers varsel af bestyrelsen ved opslag på klubbens opslagstavle i omklædningsrummet.
På den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og budget til orientering
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse, revisor
7. Eventuelt
På såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling, træffes afgørelser ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de i §§ 9 og 10 anførte tilfælde.
Står stemmerne lige er forslaget forkastet, medmindre det drejer sig om valg, hvor der foretages lodtrækning.
Stemmeberettiget på klubbens generalforsamling er alle medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 1/3 af klubbens medlemmer forlanger det med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter kravets fremsættelse og indkaldes med mindst 8 dages varsel ved opslag på klubbens opslagstavle i omklædningsrummet.

§ 9. Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres på opslagstavlen sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Vedtægtsændringerne skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 10. Klubbens opløsning
Klubben kan kun opløses på en generalforsamling. Afgørelsen træffes efter regler for.
Såfremt klubben opløses, tilfalder klubbens formue Mølleåens Golf Klub.

Mølleåens Golf Klub
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,

3540 Lynge
Tlf.: 48188631
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Pro-shoppen
Patrick O´Neill
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188636
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
KozyKitchen
Lotte og Ulrik Pilehave
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188605
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.l
Gå til toppen