Log på

§ 1 KLUBBENS NAVN:
SENIORKLUBBEN Mølleåens Golfklub, Stenbækgård. Rosenlundvej 3, Bastrup, 3540 Lynge
§ 2 FORMÅL
At spille match torsdag formiddag med en månedlig fælles spisematch, 2. torsdag i måneden. Formålet er at fremme klubbens sociale liv ved at samle klubbens seniorer; enlige, par såvel som nye medlemmer, der her kan få et netværk.
§ 3 MEDLEMSSKAB
Alle medlemmer af Mølleåens Golfklub med spilletilladelse, der er fyldt eller fylder 60 år i indmeldelsesåret.
§ 4 KONTINGENT
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og indbetales til en konto, der oprettes specielt til Seniorklubben. Indbetalingen skal indeholde medlemsnummer og navn.
§ 5 BESTYRELSEN
Klubben ledes og tegnes af en bestyrelse på 3-5 personer valgt af og blandt klubbens medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.
Formanden af Seniorklubben er bindeled til MGK.
Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst en uges varsel af formanden eller af tre bestyrelsesmedlemmer efter behov.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre medlemmer er til stede.
Bestyrelsens afgørelser sker ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§ 6 REGNSKAB
Klubbens regnskabsår er 1/10 – 30/9.
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

§ 7 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang hvert år i forbindelse med afslutningsmatchen. Afgørelser sker ved simpelt flertal.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før afholdelsen.
På den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af næste års kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af suppleant (hvert år)
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 1/3 af klubbens medlemmer forlanger det med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter kravets fremsættelse og indkaldes med mindst 8 dages varsel til opslag på klubbens hjemmeside.
§ 9 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Forslag til vedtægtsændringer skal medfølge indkaldelse til generalforsamlingen.
Vedtægtsændring skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
§ 10 KLUBBENS OPLØSNING
Klubben kan kun opløses på en generalforsamling. Afgørelsen træffes efter regel for vedtægtsændringer. Såfremt klubben opløses, bestemmer generalforsamlingen, til hvilket formål klubbens midler skal anvendes.
§ 11 GOLFSPILLET
For golfspillet gælder de af "The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrew's" fastsatte regler.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. oktober 2011

Dirigent : Jens J.R. Christensen, medl. Nr. 1268

Mølleåens Golf Klub
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,

3540 Lynge
Tlf.: 48188631
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Pro-shoppen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188636
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Restaurant Mølleåen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188605
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Gå til toppen