Log på

Vedtægter for Mølleåens Old Boys Klub

§ 1. Klubbens navn
Klubben s navn er ”MGK’s Old Boys Klub”. Klubben har hjemsted i Allerød Kommune. Klubbens adresse er: Mølleåens Old Boys, Mølleåens Golf Klub, Stenbækgård, Rosenlundvej 3, Bastrup, 3540 Lynge.

§ 2. Formål
Klubbens formål er at arrangere golfmatcher og socialt samvær.

§ 3. Medlemskab
Som medlemmer i klubben optages mandlige medlemmer af MGK, som har spilletilladelse til MGK’s bane og er fyldt 60 år eller fylder i optagelsesåret. Anmodning om optagelse i klubben stiles til klubbens formand og skal godkendes af bestyrelsen.
Medlemskabet i klubben er bindende i et år.

§ 4. Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

§ 5. Bestyrelsen
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 5 - 7 medlemmer, valgt blandt klubbens medlemmer.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen afgår hvert år. Hvert år vælges en revisor. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Såfremt et medlem falder fra, kan de øvrige bestyrelsesmedlemmer supplere sig.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben. Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
Bestyrelsen kan meddele prokura. For de af bestyrelsen på klubbens vege indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.
Bestyrelsesformanden er klubbens bindeled til MGK.

§ 6. Regnskab
Klubbens regnskabsår er fra 1. september til 31. august. Klubbens midler indsættes på klubbens bankkonto.

§ 7. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med klubbens afslutningsmatch, og indkaldes med mindst 2 ugers varsel af bestyrelsen ved opslag på klubbens opslagstavle i omklædningsrummet og på klubbens hjemmeside.
På den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og budget til orientering
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse, revisor
7. Eventuelt.
Stemmeberettiget på klubbens generalforsamling er alle medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende punkternes behandling, stemmeafgivning og dennes resultat. På generalforsamlingen afgøres spørgsmål ved almindelig stemmeflertal bortset fra de i § 9 og
§ 11 anførte tilfælde.
Står stemmerne lige er forslaget forkastet, medmindre det drejer sig om valg, hvor der foretages lodtrækning.
Der udarbejdes et referat af drøftelserne og beslutningerne på generalforsamlingen, der underskrives af referenten og af dirigenten.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 1/3 af klubbens medlemmer forlanger det med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter kravet fremsættelse og indkaldes med mindst 8 dages varsel ved opslag på klubbens opslagstavle i omklædningsrummet.

§ 9. Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres på opslagstavlen sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen og på klubbens hjemmeside.
Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 10. Golfspillet
For golfspillet gælder de af ”The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrew” fastsatte regler.

§ 11. Klubbens opløsning
Klubben kan kun opløses på en generalforsamling. Afgørelsen træffes efter regler for vedtægtsændringer.
Såfremt klubben opløses, tilfalder klubbens formue Mølleåens Golf Klub


Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. februar 2003.
Ændringerne af vedtægterne vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. april 2009

Teksten omkring indkomne forslag til den ordinære generalforsamling justeret efter generalforsamlingen 25. september 2015.

Mølleåens Golf Klub
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,

3540 Lynge
Tlf.: 48188631
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Pro-shoppen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188636
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Restaurant Mølleåen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188605
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Gå til toppen